Zbrinjavanje elektronskog otpada

Pismena uputa krajnjem korisniku EE opreme od strane Proizvođača /Prodavatelja EE
opreme, društva Frisco d.o.o., OIB: 41494647678

Namjena: Namjena ove pismene upute je ispunjavanje obveze proizvođača sukladno članku 8. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14)

Sadržaj: Ova pismena uputa sadrži obavijest o:

 1. Razlozima, važnosti i obvezama odvojenog sakupljanja Električnog i Elektroničkog otpada (dalje u tekstu: „EE otpad“)
  Razlozi i važnost skupljanja EE otpada je zaštita okoliša i zdravlja ljudi, čuvanje resursa energije, čuvanje prirodnih i vodenih resursa i otvaranje novih radnih mjesta te doprinosi održivom razvoju.
 2. Zabrani odlaganja EE otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada i obvezi da se takav otpad prikuplja odvojeno:
  Zabranjuje se odlaganje EE otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada. Obvezno je da se takav otpad prikuplja odvojeno od ostalog otpada.
 3. Važnosti uloge i doprinosa krajnjih korisnika u gospodarenju EE otpadom te mogućim načinima ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe EE otpada:
  a. PONOVNO UPOTRIJEBITE
  Prije odbacivanja otpada razmislite može li se ponovno iskoristiti.
  b. RAZDVOJITE I RECIKLIRAJTE
  Razvrstavanjem otpada na samom mjestu njegovog nastanka omogućuje se bolje recikliranje, obrada
  i odlaganje.
  c. ODLOŽITE
  Ako ne postoje druge alternative, otpad se odlaže na predviđena mjesta (reciklažna dvorišta).
 4. Mjestima i sustavima povrata i prikupljanja EE otpada, te njihovoj ulozi u gospodarenju EE otpadom:

U Hrvatskoj postoje sustavi povrata i prikupljanja EE otpada, te je njihova uloga u gospodarenju EE otpadom neopisiva.

Ovlašteni sakupljači za kategorije EE otpada: 1. do 10. je društvo:
FLORA VTC d.o.o.
ADRESA: Vukovarska 5, 33000 Virovitica
KONTAKT BROJ: 033 803 140
BESPLATAN BROJ TELEFONA: 0800 444 110,
WEB ADRESA: http://www.eeotpad.com/

Za Grad Zagreb, ovlašteni sakupljač za recikliranje električnog i elektronskog otpad je društvo:
SPECTRA MEDIA D.O.O.
ADRESA: Kralja Tomislava 6b, Strmec Samoborski
RADNO VRIJEME: pon‐pet. 08‐16 sati
KONTAKT BROJ: 01/ 3385 500; 098/ 307 990 Fax: 01/ 3779 159
E‐MAIL ADRESA: skladiste@spectra‐media.hr
tomislav.fligler@spectra‐media.hr

Potpuni popis ovlaštenih sakupljača EE otpada moguće je pronaći na web stranicama Fonda za zaštitu
okoliša (www.fzoeu.hr )

5. Mogući utjecaji EE otpada na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi, a koji su izazvani odlaganjem opasnih tvari koje su sastavni dio EE opreme:
Odlaganje štetnih sastojaka koji su dio EE opreme može utjecati na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi.

6. Značenju simbola iz Dodatka IV. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 48/14, 42/14)
Simbol iz Dodatka IV. naznačenog Pravilnika ima značenje odvojenog sakupljanja EE otpada od ostalih vrsta otpada.

OZNAKA ZA OZNAČAVANJE ODVOJENOG SKUPLJANJA EE OTPADA:

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za
skupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.